AKADEMIES
ACADEMIC

Vakpakkette en Slaagvereistes

ASSESSERINGSTELSEL

  • Die skool gebruik ‘n stelsel van deurlopende assessering waar, afgesien van eksamens en toetse, alle ander werk (bv huiswerk, projekte ens.) ook op ‘n deurlopende basis bepunt word.
  • Leerders wat nie hul huiswerk doen nie of nie ‘n taak inhandig nie kry nul.  Diegene wat nie by die skool is nie, kan nie geassesseer word nie en verbeur sodoende die geleentheid om ‘n slaagpunt op ‘n maklike wyse te verdien.
ASSESSERING LSEN Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12
K W A R T A A L
CASS * 1  2  3  4 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3
Klastoetse 1  2  3   4 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3
Eksamen 4 2   4 2   4 2   4 2   4 2   3   4

*   CASS  :  Deurlopende assessering bv. huiswerk, take, mondeling ens.

  • Die skool behou hom die reg voor om eksamens/toetse tot op die heel laaste skooldag te laat skryf en geen leerder sal sonder ‘n grondige rede van die skryf van toetse/eksamens vrygestel word nie.
  • Leerders wat gedurende ‘n kwartaal ‘n eksamen in ‘n vak misloop of weens afwesigheid of ander rede nie in genoegsame opdragte geassesseer is nie, sal nie ‘n kwartaalpunt vir daardie betrokke vak kry nie.

 

VAKPAKKETTE EN PROMOSIEVEREISTES

GRAAD 8 & 9 VAKPAKKET

Met die implementering van CAPS is daar nie meer vakkeuses nie en word al die vakke in die volgende verpligte leerareas geïnkorporeer :

Tale (Afrikaans, Engels);                                  Wiskunde;

Natuurwetenskap;                                           Tegnologie;

Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe;     Lewensoriëntering;

Menslike- en Sosiale Wetenskappe;             Skeppende Kunste                                                                                                                        

SAMESTELLING VAN PROMOSIEPUNT

Gr 6 Oriëntering, 6 Vocational, 7 Vocational, 8 Vocational en 9 Vocational

Skoolgebaseerde assesseringskomponent /          :         40%

School-based Assessment component                           

Eindjaareksamen / End Year exam                     :         60%

                                                                               100%

PROMOSIEVEREISTES

Gr 8 – 9 (GET)

50% Huistaal                                        40% Wiskunde

40% Eerste Addisionele Taal                   40% in 3 (drie) ander vakke

30% in 2 (twee) ander vakke

Gr 10 – 12 (FET)

40% in Huistaal                                    40% in nog 2 (twee) vakke

30% in 3 (drie) vakke

 

GRAAD 10 – 12 VAKPAKKETTE

Vir die Nasionale Seniorsertifikaat (NSS) moet alle leerders 7 vakke aanbied wat bestaan uit vier verpligte vakke en 3 keusevakke.

‘n Leerder se VAKPAKKET sal dus bestaan uit :

 

1       Vier verpligte vakke  nl.

Afrikaans Huistaal                   Engels 1ste Addisionele taal

Lewensoriëntering                   Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid

 

2       Drie keusevakkeeen vak gekies uit elk van die volgende lyne :

Lyn 1

Fisiese Wetenskappe   (PHSC)

Verbruikerstudies  (CNST)

Besigheidstudies   (BSTD)

Lyn 2  

Rekeningkunde   (ACCN)

Geografie   (GEOG)

Ingenieursgrafika & Ontwerp   (GRDS)

Lyn 3 

Lewenswetenskappe   (LFSC)

Toerisme   (TRSM)

Computer Applications Technology    (CATN)

[Let op : CATN word in Engels aangebied]

Vanaf 2016: In Graad 10 word CVLT vervang met TRSM (Toerisme)

Vanaf 2017 : CVLT word slegs in Graad 12 aangebied.

 

PROMOSIEVEREISTES

Jaarpunt (SBA : Termyn 1-3)                                         25%

Eindjaareksamen                                                          75%  

                                                                                 100%

SLAAGVEREISTES EN TOELATING TOT TERSIÊRE INSTELLINGS

Let op  :  Lewensoriëntering is ‘n vak wat in Gr 12 intern geëksamineer sal word en staan bekend as ‘n 10-krediet vak

Al die ander vakke word in Gr 12 ekstern geëksamineer en staan bekend as 20-krediet vakke

Vakke wat NIE Universiteitstoelating gee NIE is :

Computer Applications Technology en Siviele Tegnologie/Toerisme.

‘n Leerder kan nou op 3 maniere slaag nl.

1        NSS Basies [NSS : Nasionale Seniorsertifikaat)

2        NSS met toelating tot Diploma-studies

3        NSS met toelating tot Graad-studies

VAKKE NSS NSS VIR VERDERE STUDIE
BASIES DIPLOMA GRAAD
Afrikaans 40% 40% 40%
Engels

LO

Wiskunde

Keusevak 1

Keusevak 2

Keusevak 3

40% in nog 2 vakke

plus

30% in die res van die vakke

40% in nog 3  20-krediet vakke

Let op : LIFE is ‘n 10-kredietvak en is dus uitgesluit

plus

30% in res van die vakke

50% in 4  20-kredietvakke wat universiteitstoelating gee.  Dit kan AFRHL insluit

Let op :  LIFE,  CATN en TRSM is nie universiteitstoe-latingsvakke nie

plus

30% in die res van die vakke

VAKVERANDERINGS

Alhoewel vakveranderings in Gr 10-11 toelaatbaar is, moet daar op die volgende gelet word :

Gr 10 & 11  ‘n Maksimum van twee vakveranderings in elk van die grade is toelaatbaar.

Vakveranderings sal slegs toegelaat word tot en met die einde van die 3 de kwartaal.

Veranderings na MATH, ACCN, PHSC en GRDS is ontoelaatbaar.

Gr 12           Geen ander vakveranderings toegelaat word nie.