OLSOB EENHEID
LSEN UNIT

LSEN UNIT
(Learners with Special Educational Needs)

IN A NUTSHELL

Learners will follow a Technical Occupational Programme
This unit caters for the needs of children from Special Classes in the Primary School or children who are unable to cope in mainstream.

The learner will spend 4 years in this section, starting in their fifteenth (14/15) year.  During the learners’ first year at school, they will have an opportunity of getting to know a little about each of the Practical Subjects. This will enable the learner to make an informed choice of the skill they wish to do for the duration of their school career.  During Yr 1, the learner will also be introduced to High school life and will gain confidence in his/her new surroundings.  Yr 1 is followed by Yr 2, Yr 3 and Yr 4. Four years at Special School level. 

Skills subjects are introduced from Yr 1 so as to enable the learners to cope with the move from Special Education to (TVET) Technical & Vocational Training College if they wish.

 

LSEN/OLSOB AFDELING
(Leerders met Spesiale Onderwysbehoeftes)

IN ‘n NEUTEDOP

Hierdie afdeling is op die behoeftes van leerders vanaf OLSOB Afdeling in die Primêre Skole gerig, asook vir leerders met leerprobleme wat nie die hoofstroom kan baasraak nie.

Die leerder se skoolopleiding duur ongeveer 4 jaar en neem gedurende die leerder se vyftiende jaar in aanvang.  Gedurende die eerste jaar kry die leerder die geleentheid om meer oor al die Praktiese vaardighede te wete te kom.  Dit stel hom in staat om ‘n ingeligte keuse te kan maak oor watter Praktiese Vakke hy vir die res van sy skoolloopbaan wil neem.  Gedurende die Jr 1, word die leerder aan hoërskoollewe blootgestel en bied dit aan hulle die geleentheid om die nodige selfvertroue te ontwikkel en om hulle vir die hoërskoolloopbaan te oriënteer.

Vanaf Jr 1 (Vocational) maak leerders verder kennis met hulle vakpakkette.  Dit help om broodnodige konsepte te vestig wat noodsaaklik is vir die gladde oorgang van Spesiale Onderwys na Verdere Onderwys en Opleiding aan ‘n Tegniese Kollege. 

OPEN DAY

Every year, The Special Unit at Suid-Natal High School hosts a very successful Open Day. Prospective learners, Parents, Educators, Principals from other schools,     Child Counsellors, The Hibiscus Coast Rotarians, Rotary Anns and interested   members of the public visit the Unit and are enlightened about Special Education   and how learners are integrated with the main stream school. Suid-Natal High       School is the only High School in the country which boasts a Special Education     Unit at a Mainstream High School.

OPEDAG

Die LSOB Afdeling van Hoërskool Suid-Natal hou jaarliks ‘n opedag vir Voornemende Leerders, Ouers, Onderwysers, Skoolhoofde van ander skole, Beraders, Hibiscus Kus Rotariërs, Rotary Anns en geïntereseerde lede van die publiek, waarby hulle oor die LSOB Afdeling ingelig word en hoe leerders met die hoofstroom van Hoërskool Suid-Natal geïntegreer word. Hoërskool Suid-Natal is die enigste hoofstroom skool in die land wat met ‘n LSOB Afdeling kan spog.

BENEFACTORS

Learners and teachers from the LSEN Unit of Suid-Natal High School are extremely grateful to the Rotary Club of Hibiscus Coast for their continuous   support and involvement in our LSEN Unit.

The Bullslingers are also loyal contributors towards growing our LSEN Unit for which our learners and teachers are hugely thankful.

DONATEURS

Die leerders en onderwysers van die LSOB Afdeling van Hoërskool Suid-Natal is hartlik daanbaar teenoor die Rotary Klub van Hibiscus Kus vir hul gulde donasies en deurgaande ondersteuning.

Die Bullslingers is ook gereelde donateurs en hul bydrae word ook baie waardeer deur al die LSOB leerders en onderwysers.

 

SUBJECT PACKAGE:

Yr 1 – 4

The following packages are available:

  1. English Home Language
  2. Afrikaans First Additional Language
  1. Afrikaans Huistaal
  2. Engels Eerste Addisionele Taal
  1. Mathematics    
  2. Life Skills        
  3. Life Skills: Creative Arts        
  4. Life Skills: Physical Education

 

Yr 2 – 4

  1. Life Skills: Natural Sciences

PRACTICAL

Agricultural Studies
Hospitality Studies
Office Administration
Sewing
Welding
Woodwork & Timber

More time is spent in Practical classrooms and workshops.

The learner thus gets a sound knowledge of the basic terminology and application of his Practical Subject and is able to continue (after YR 4) with his/her further studies at a Technical and Vocational Training College.

The unit is separated from the Mainstream learners during lessons but in all other aspects of high school life, they are part of the whole school, wearing the same uniform and accounting for themselves under the same Code of Conduct.

The unit is small, having around 130 learners who are from different languages and cultural groups.  Tuition is given in Afrikaans and English.  Experienced educators are assigned to this unit. 

The ethos of the school is very individual, where every educator knows ever
learner.  An educator/counsellor is available to assist learners.  Boarders
also mix freely with mainstream boarders.

 

VAKPAKKET:

Jr 1 – 4

PRACTICAL

1. VCOMENG English Home Language
2. AFRFAL Afrikaans First Additional Language
     
1. VCOMAFR Afrikaans Huistaal
2. ENGFAL Engels Eerste Addisionele Taal
     
3. VMATHLIT Wiskunde
4. VLIFEORI Lewensvaardigheid
5. VLSART Lewensvaardigheid : Skeppende Kunste
6. VPHYSEDU Lewensvaardigheid : Liggaamsopvoeding

 

Jr 2 – 4

7. VLSSCI Lewensvaardigheid : Natuurwetenskappe

 

PRAKTIES

VAGRI: Landboustudies
VHKEEP: Gasvryheidstudies
VOOFADM: Kantoorbestuur
VCLOTH: Naaldwerk
VMETWEL: Sweiswerke
VWOOD: Hout- en Skrynwerk

                                           

In die Praktiese Vakke word die leerders nie alleen onderrig in die toepassing van die basiese vaardighede nie, maar leer hul ook die terminologie wat dit vir hul moontlik maak om aan ‘n VOO Tegniese Kollege hul studies voort te sit.
Waar enigsins moontlik word daar dan ook op die skool se rooster, so veel as moontlik periodes aan die Prakties vaardighede toegeken.

Die Praktiese Afdeling is relatief klein en huisves beide Afrikaans- en Engelssprekende leerders.  Onderrig geskied op ‘n dubbelmedium grondslag wat beteken dat beide Afrikaans en Engels as onderrigtale gebruik word.
Die relatief klein grootte van die eenheid hou vir die eenheid besondere voordele in nl. dat die kind goeie individuele aandag ontvang en dat elke opvoeder ook elke kind in die eenheid ken. 
‘n Onderwyser vir voorligting is ten alle tye beskikbaar.
Akademies funksioneer die eenheid apart van die hoofstroom, maar op alle ander gebiede vorm hulle ‘n integrale deel van die skool, met dieselfde uniform.